A new deal in the gaming industry

January 10, 2022
A new deal in the gaming industry

2022 kicks off with Take-Two Interactive acquiring Zynga

The New York-based software game publisher and creator revealed that it would buy the mobile gaming company Zynga with a mix of cash and stock, totaling $12.7 billion. Take-Two Interactive will acquire all outstanding shares at $9.86 apiece, a 64% premium to Zynga’s closing price Friday, January 7, 2022.

Out of this deal, Zynga shareholders will get $3.50 in cash and $6.36 in Take-Two stock for every outstanding Zynga share. The agreement must pass regulatory and shareholder approvals and to be closed by June 30, 2022.

Zynga, best known for its FarmVille series, boomed on Facebook, at one point being the most successful app developer on the social media platform. Over the years, the company has shifted direction towards the mobile market, looking to capitalize on the growth of the smartphone era.

Take-Two, famous for Grand Theft Auto, is hoping to tap into the mobile gaming industry with Zynga, a sector that accounts for more than half of the video game industry.

After the announcement, Zynga’s stock price jumped 48.2%.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

ZYNGA
arrow
zynga chart
Take-Two Interactive Software
arrow
take2interac chart