Amgen's Lumakras approved by the FDA

May 31, 2021
Amgen's Lumakras approved by the FDA

One of the world's leading biotechnology companies revealed that the Food and Drug Administration cleared its key lung cancer treatment

Amgen's Lumakras, a medicine designed to treat a non-small cell lung cancer with a specific mutation gene known as KRAS, was cleared by the FDA on Friday.

According to data from Amgen, Lumakras shrank tumours having the KRAS mutation in about 36% of patients in clinical trials. "The LUMAKRAS development program was a race against cancer for Amgen's scientists and clinical-trial investigators who together have now successfully delivered this new medicine to patients in less than three years -- from the first patient dosed to U.S. regulatory approval," stated the company's Executive Vice President of Research David Reese.

FDA's decision came after last month’s proposal that the once-daily treatment be compared with a lower daily dose of the drug. Amgen agreed, and the results are expected in late 2022.

In March, Amgen announced the purchase of Five Prime Therapeutics for $1.9 billion to expand its cancer-drug pipeline.

Lumakras will be listed at $17,900 per month in the U.S.

Following the news, Amgen closed the trading session 1.2% up at $238.23 per share.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Amgen
arrow
amgen chart