Baidu earnings beat expectations

August 12, 2021
Baidu earnings beat expectations

China's dominant internet search engine company reported second-quarter earnings that came ahead of consensus

For the three months ended June, Baidu announced revenue of 31.35 billion yuan, marking a 20% increase from a year earlier, and topping analysts’ predictions of 30.9 billion yuan. The company swung to a net loss of 583 million yuan after marking down the value of its stake in Kuaishou Technology.

Regarding his company’s latest financial results, Robin Li, Baidu CEO, had the following to say: “Baidu Core delivered another strong quarter, powered by the fast growth of our new AI business. […] We are excited about the opportunities to help different industries transform their business with AI and support our goal to become carbon neutral by 2030.”

For the future, Baidu forecasts sales ranging from 30.6 billion yuan to 33.5 billion, while analysts are looking for 33.1 billion yuan.

Since the beginning of the year, Baidu stock price lost 23%, while TECH100 went up 14.56%.

Sources: investing.com, thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Baidu Inc
arrow
baiduhk chart
TECH100
arrow
tech100 chart