Challenging year for Marks & Spencer

May 27, 2021
Challenging year for Marks & Spencer

One of the largest British retailers posted annual figures that reflected pandemic's effects on the business

Marks & Spencer, that has 254 full-line stores where it sells clothes, homeware and food, posted a pre-tax profit before one-off items of 50.3 million pounds, down from 403.1 million pounds reported for 2019-2020. In the food sector, where space was open even during the pandemic, like-for-like sales went up 1.3%. On the other hand, clothing and homeware sales plunged 31.5%, due to the multiple COVID-19-related lockdowns. Also, the company’s profit for 2020-2021 slumped 88%, reflecting the collapse in clothing sales.

Chief Executive Steve Rowe stated: "by going further and faster in our transformation during this period of disruption...we have now moved beyond fixing the basics to forge a reshaped M&S that is ready for the next phase."

For the future, Marks & Spencer forecast an underlying pre-tax profit to recover to 300-350 million pounds in 2021-2022. Moreover, the company is looking to fully remodel approx. 180 stores.

After the news hit the wires, the company's stock price went up 7.3%.

Source: reuters.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

MarksSpencer
arrow
marksspencer chart