H&M preliminary Q3 sales show a steady improvement

September 17, 2021
H&M preliminary Q3 sales show a steady improvement

One of the largest fast-fashion retailers in the world posted Q3 sales that showed the pandemic’s impact on the business

Hennes & Mauritz (H&M) revealed that its Q3 sales rose 9% to $6.57 billion. Despite the increase, the figures were still shy of the 11% jump reported during the same period in 2019. According to H&M, the pandemic’s impact was felt predominantly in Asia. With the continent being hit badly by the surging Delta variant, the governments had to bring back restrictions on physical stores. As a result, factories and stores mainly were shut during May-June and even later.

The Swedish company started the quarter with 180 stores closed and ended the period with around 100 still shut.

Still, sales in stores and online have started to pick up and even increase. Excluding Asia and Oceania, sales were back at pre-pandemic levels.

The numbers come after first-half results for 2021 showed a rapid re-emergence of fashion sales for the group. Online sales were up 40%, and a 12% rise in overall sales.

The figures are preliminary, and the final numbers will be available on September 30.

Source: investing.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

H&M
arrow
hnm chart