Hot Stock Market Debuts of Q1 2021

Hot Stock Market Debuts of Q1 2021

Which are the most spectacular stock market listings of Q1 2021? Time to find out the hottest shares you can trade NOW!

Bumble – love is in the air!

Bumble, a U.S.-based dating app with a global reach of 150+ countries, saw its stock rise 63.5% on its #IPO day, February 11. Bumble went public on the Nasdaq stock exchange.

Under the ticker "BMBL," the stock started trading at $76 per share, up nearly 77%. The company sold 50 million shares at $43 each, well above its target range between $37 to $39 per share. Bumble eventually closed the trading day with a market cap of $7.7 billion, above its target of $7 billion.

Since then, the stock has cooled down, with the stock currently trading at around $68 per share as of March 23.

Bumble’s founder, Whitney Wolfe Herd, became the world's youngest female billionaire at 31 following its highly successful IPO.

Trade Bumble CFDs here.


Kuaishou – TikTok has many reasons to worry about!

In early February, Kuaishou, a Chinese video app, completed a massive initial public offering in Hong Kong. The app is the most powerful competitor to Douyin, TikTok's Chinese version.

Kuaishou's stock began trading in Hong Kong on Friday at HK$338 ($43.6) per share, nearly three times its IPO price of HK$115 ($14.8). The company's market capitalization soared to about HK$1.4 trillion ($180 billion) due to this.

Kuaishou made a profit of $5.4 billion by selling a total of more than 365 million shares. According to Bloomberg, the company eventually settled for a 161% first-day gain, the world's second-best debut for an IPO over $1 billion.

As of March 23, Kuaishou shares trade at HK$301/apiece - $39.

Trade Kuaishou CFDs here.


Roblox – gaming rules!

Roblox, the fast-growing online gaming platform, shattered records when it went public on the New York Stock Exchange via a #Direct #Listing. The Roblox IPO was the year's first direct listing. Coinbase, the popular crypto exchange, has also applied for a direct listing, and it will begin trading on Nasdaq in April according to sources.

Roblox stock jumped 54.4% on its first day of trading on March 10, closing at $69.50. On Thursday, shares rose another 6.3%, closing at $73.90 on the stock market. The company's market value soared to $39.5 billion as a result.

According to Sensor Tower statistics, "Roblox" was the most popular mobile game in the United States in 2020 in terms of revenue. It surpassed legendary "Candy Crush," the top game for the past three years.

Find out more about Roblox IPO!

Sources: cnbc.com, investors.com, techcrunch.com, Bloomberg.

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây