HSBC continues the Asian expansion push

August 17, 2021
HSBC continues the Asian expansion push

One of the world's largest banking and financial services organizations announced its plans to scale up its wealth management business and boosting fee income in Asia

HSBC revealed earlier today the purchase of Axa's insurance assets in Singapore for $575 million. The announcement came after the bank said in February that it would invest $3.5 billion in its wealth and personal business in Asia, shifting from some less-profitable business lines in Europe and North America.

As it struggles with lending in a low-interest-rate environment, HSBC wants to generate more revenue from fees it earns from selling products to customers.

According to Axa's statement, the deal was subject to regulatory approvals and would probably close by the end of Q4 2021. The combined business would be the seventh-largest life insurer and the fourth-largest retail health insurer, with more than 600,000 active policies covering life, health, property, and casualty insurance.

Nuno Matos, HSBC's Wealth and Personal Banking business CEO, stated: "This strategic investment is a key milestone for HSBC Life to materially scale up, grow and diversify our insurance and wealth business in Singapore."

Sources: investing.com, scmp.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

HSBC
arrow
hsbc chart