Moderna secured its spot on the South Korean market

May 24, 2021
Moderna secured its spot on the South Korean market

The week started with a deal in the pharma sector regarding the manufacturing of Moderna’s COVID-19 vaccine

Moderna and Novavax agreed with the South Korean government to manufacture the vaccine, as the country has lately been under pressure to secure more and faster deliveries. South Korea confirmed access to 40 million doses, according to authorities.

The agreement came after the US and the South Korean presidents – Joe Biden and Moon Hae-in – agreed on a partnership through which the first will provide vaccinations for 550,000 South Korean soldiers. The partnership will combine the US expertise and Korean manufacturing capacity.

Moderna and Novavax are not the first pharma companies to close this deal with the South Korean government. Among the COVID-19 vaccine produced there are AstraZeneca’s and Russia’s Sputnik V.

So far, the country has vaccinated less than 10% of its 52 million people. By September, it aims to inoculate at least 70%. Overall, it ordered approx. 192 million vaccine doses from AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Johnson & Johnson.

Following the news, Moderna stock price went up 1.6%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây