New record market cap for Facebook

June 29, 2021
New record market cap for Facebook

The social media giant reached $1 trillion in market capitalization thanks to a favourable ruling from a federal court

Cases attempted by the Federal Trade Commission (FTC) and by 48 state attorneys general were dismissed on Monday. Facebook was sued in December 2020 on the grounds of engaging in a systematic strategy to eliminate threats to its monopoly, including the acquisitions of Instagram and WhatsApp. According to the federal court, the FTC failed to prove that Facebook holds monopoly power in the US personal social networking market.

“The Complaint is undoubtedly light on specific factual allegations regarding consumer-switching preferences,” the court wrote. “These allegations — which do not even provide an estimated actual figure or range for Facebook’s market share at any point over the past ten years — ultimately fall short of plausibly establishing that Facebook holds market power.”

Moreover, on the parallel case from the state attorneys general, the long delay between the purchases of the two companies and the 2020 case filing was unprecedented at a state level.

After the news hit the wires, Facebook stock price traded more than 4% higher at $355.64. It became the fifth US company to reach such a milestone, following the likes of Apple, Microsoft, Amazon, and Alphabet.

Source: cnn.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

FACEBOOK
arrow
facebook chart