NIO considers licensing electric car battery swap tech

April 05, 2022
NIO considers licensing electric car battery swap tech

According to a Financial Times report, NIO is in talks with peers about licensing its battery swapping technology

This move represents the company’s strategy to win over petrol-driving motorists in Europe. Hui Zhang, NIO’s European president, announced conducting talks with Chinese and international car groups to open a network of charging stations. The company forecasts that the number will rise from 800 to 5,000 globally by the middle of the decade. It aims to have 1,000 swapping stations outside China by 2025. It also targets an expansion in Europe, one of the most competitive EV markets.

NIO is the only company out of 50 working on battery swapping in China that has commercialized the system for cars to date. The battery price accounts for more than 1/3 of the value of a car. By removing the battery from the car’s costs, NIO hopes customers will be able to have access to vehicles far more cheaply.

The news comes after Friday, April 1, when NIO reported vehicle delivery figures. The EV maker said it delivered 9,985 vehicles for March, up 37.6% from a year ago. The overall deliveries included 163 ET7s, NIO’s premium smart electric sedan. In Q1, NIO deliveries grew 28.5% from a year ago to a quarterly record of 25,768 vehicles.

At the moment of writing, NIO stock price was trading more than 1% higher.

Sources: cnbc.com, ft.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Nio
arrow
nio chart