Palo Alto Networks beat Q3 2021 expectations

May 21, 2021
Palo Alto Networks beat Q3 2021 expectations

Palo Alto Networks, the company that provides network security, cloud security, and various cloud-delivered security services, posted better-than-expected Q3 2021 earnings

For the quarter ended April 30, the California-based company reported an adjusted EPS of $1.38 versus $1.28 per share touted by analysts. Revenue-wise, the figures came slightly higher than the $1.06 billion forecasted, at $1.07 billion. Year-over-year, revenue went up 24%. The surge was due to the greater attention on cybersecurity as people worked remotely during the pandemic.

During the quarter, it purchased a cloud security company – Bridgecrew – for $156 million.

For the future, Palo Alto Networks expects adjusted earnings per share of $1.44, on revenues as high as $1.17 billion.

After the news hit the wires, Palo Alto Networks stock price went up 6%. Excepting the recent gain, its stock price is down about 4% year-to-date, while USA500 gained roughly 11%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Palo Alto Networks
arrow
paloaltonet chart