Promising monthly EV deliveries from the Chinese companies

August 03, 2021
Promising monthly EV deliveries from the Chinese companies

The competition on the electric car market is getting more challenging by the quarter, according to the latest figures

Nio, the Chinese US-listed electric car start-up, announced it delivered 7,931 vehicles in July, reaching a year-to-date total of 49,887, more than all of last year. However, the July figures fell from the monthly record set in June 2021 – 8,083 vehicles deliveries. So far this year, Nio has delivered more than 10,000 cars than Li Auto and Xpeng.

On the other hand, the US-listed Li Auto surpassed Nio’s July numbers, with figures coming in at 8,589. The Li-One SUV is the company’s only model on the market. On a YTD basis through July, 38,743 vehicles were delivered. Moreover, Li Auto shares have performed the best this year, gaining 15.8%.

Following suit was Xpeng, with a monthly record of 8,040 vehicles, 75% of the number representing its P7 sedan. Overall, the company delivered 38,778 cars.

Now eyes are on Nio’s next earnings report on August 11, as investors await second-quarter results.

Source: cnbc.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

XPeng Inc
arrow
xpeng chart
Nio
arrow
nio chart
Li Auto
arrow
liauto chart