Shopify expands the relation with Google and Facebook

June 16, 2021
Shopify expands the relation with Google and Facebook

Shopify’s Shop Pay will be used through Facebook and Google starting this year

The Canadian company will open its e-commerce checkout system – Shop Pay – to retailers using Google and Facebook or their properties such as Instagram, YouTube, or Google Maps. Shop Pay is a checkout system made to speed up online transactions. It is used by retailers who have access to one of the previously mentioned platforms and Shopify merchants.

Shopify’s expansion of the existing collaboration with the US tech giants marks the first time when the company offers a product to sellers who don’t use its platform. More than 1 million merchants sell products on Facebook and Google platforms.

Shopify declined to provide information about what and if any revenue will float between the three companies as part of the deal. On the other hand, while Google declined to comment, a Facebook spokesperson stated: “By offering more payment options, we’re making it easier for people and businesses to buy and sell on Facebook and Instagram.”

At the moment of writing, Shopify stock price is trading 2.80% higher.

Source: finance.yahoo.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Shopify
arrow
shopify chart
FACEBOOK
arrow
facebook chart
GOOGLE
arrow
google chart