Singles’ Day 2021 is here

November 11, 2021
Singles’ Day 2021 is here

This year’s Singles’ Day comes after the Chinese economy also shows signs of recovery.

In 2009, China's e-commerce giant Alibaba Group created the connection between Singles' Day and online shopping as the company tried to generate sales by offering special prices and promotions.

Since the successful Alibaba's shopping festival launch, other e-commerce platforms in China have also implemented sales on Singles' Day, profiting immensely from millions of netizens on shopping sprees.

Trade Alibaba

Singles' Day online sales usually surpass the U.S. Cyber Monday sales, Black Friday or any other 24-hour shopping campaign by a wide margin making it the biggest shopping holiday globally.

During the 2020 Singles' Day shopping festival, Chinese consumer spending on Alibaba's e-commerce platforms amounted to 74.1 billion U.S. dollars.

Trade JD.com

About 800 million shoppers participated in 11.11 last year. At its peak, the number of orders per second reached 583,000. During the 24 hours, Alibaba's Tmall, the B2C site, offered 16 million products from over 250,000 brands.

Will Alibaba and its competitors top the 2020 sales records?


Sources: cnbc.com, time.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

ALIBABA
arrow
alibaba chart