Spectacular quarter for Intuit

November 19, 2021
Spectacular quarter for Intuit

The financial software company impressed markets with fiscal Q1 2022 earnings

Intuit reported earnings per share of $1.53, beating not only Wall Street’s estimates but its own – 94 – 99 cents per share. At the same time, the revenue came in at $2 billion, higher than $1.3 billion the prior year. According to the company, the surge was possible due to its purchase of MailChimp and Credit Karma, the latter generating $418 million in revenues in the quarter.


For the full-year earnings outlook, the company is looking for an EPS between $11.48 - $11.64 on revenues as high as $12.3 billion, from a previous high of $11.2 billion.


Intuit CEO Sasan Goodarzi stated: “We are off to a strong start in the fiscal year 2022, delivering on our strategy of becoming an AI-driven expert platform powering the prosperity of consumers and small businesses.”


After the news hit the wires, the company’s shares surged past $629 apiece. Since the beginning of the year, Intuit share price added 65.6% surpassing the 26.4% rise of USA500.


Source: thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Intuit
arrow
intuit chart