Tesla deliveries of China-made cars plunged in July

August 10, 2021
Tesla deliveries of China-made cars plunged in July

The US electric vehicle maker Tesla revealed the monthly sales figures for one of its largest markets – China

Tesla sold 32,968 China-made vehicles in July, including 24,347 for export, according to the China Passenger Car Association’s latest report. The figures for the export cars marked a new record. Still, the local sales of China-made vehicles plunged 69% to 8,621 cars from 28,138 reported in June.

Last month, Tesla introduced a cheaper version of the Model Y in China. In this territory, it faces increased scrutiny from regulators and the public and competition from local rivals.

Moreover, the Chinese government ordered almost all the cars Tesla has sold in China in June – more than 285,000 - that are being recalled to address a software glitch. The autopilot system allegedly could be activated automatically.

Despite the recent setbacks, analysts predicted that Tesla stock price would surge 22% in the next twelve months.

Read here more about how Tesla’s Chinese competitors have performed in July.

Sources: reuters.com, thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

TESLA
arrow
tesla chart