UiPath posted its first earnings report since it became public

June 09, 2021
UiPath posted its first earnings report since it became public

The company that was in FT1000 Top 3 of America’s fastest-growing companies in 2020 posted its first earnings figures since it hit the public market this April

UiPath became a publicly traded company this April, and yesterday after the market closed, it reported revenue figures that topped consensus. For the fiscal first quarter 2022, the company revealed that its revenue grew 65% to $186.2 million from a year earlier and ahead of the $168.6 million expected. Under the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), UiPath had a loss-per-share of $1.11.

The company also announced that its number of customers topped 8,500, with 1,105 generating more than $100K and 104 over $1 million in revenues per year.

For the fiscal second quarter of 2022, UiPath projects a revenue as high as $185 million, a possible 33% increase from a year earlier. The strong demand for its products would drive the surge.

UiPath closed yesterday’s trading session at $76 per share.

Find out more about the company’s IPO here!

Sources: marketwatch.com, seekingalpha.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

UiPath Inc
arrow
uipath chart