Ngày hết hạn của CFD

Ngày hết hạn của hợp đồng là một ngày cụ thể (được ấn định cho mỗi công cụ thể giao dịch) khi thời điểm hết hạn của một tài sản cơ sở diễn ra.

Bất kỳ lệnh chờ hiện tại nào (tức là Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn Vào lệnh hoặc Dừng Vào lệnh) đã được đặt trên một công cụ sẽ được điều chỉnh để phản ánh một cách có hệ thống chênh lệch (tới từng điểm) giữa giá của hợp đồng hết hạn và giá của hợp đồng mới vào ngày chuyển hạn, vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT.
Để phán ánh Hợp đồng kỳ hạn mới, chuyển hạn tự động gồm một khoản phí tương đương với chênh lệch của CFD. Về cơ bản, chuyển hạn tự động tương ứng với chi phí mà bạn trả nếu vị thế CFD của bạn được đóng vào ngày hết hạn và bạn sẽ mở một vị thế CFD mới trên Hợp đồng kỳ hạn. Phí chênh lệch là một phần của việc điều chỉnh đã được thực hiện để phản ánh chênh lệch giữa giá của Hợp đồng kỳ hạn hết hạn và giá của Hợp đồng kỳ hạn mới.
Những khách hàng nắm giữ các vị thế mở vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT vào ngày chuyển hạn sẽ phải chịu sự điều chỉnh có liên quan đến chênh lệch giữa giá của hợp đồng hết hạn và giá của hợp đồng mới thông qua phí qua đêm hay khoản vay qua đêm sẽ được xử lý vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT, trên số dư của họ.
Nếu giá của hợp đồng mới cao hơn giá của hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua vào) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn âm và vị thế bán (bán ra) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn dương.
Nếu giá của hợp đồng mới thấp hơn giá của hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua vào) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn dương và vị thế bán (bán ra) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn âm.
Để tránh chuyển hạn CFD, hãy đóng vị thế mở của bạn trước ngày chuyển hạn.

Ngày hết hạn CFDs

 • Dụng Cụ
 • Tuần Này
 • Currency
 • Automatic Rollover Differences
  • NaturalGas
  • 24-May
  • USD
  • Gilt10Y
  • 24-May
  • GBP
  • HongKong45
  • 24-May
  • HKD
  • Palladium
  • 24-May
  • USD
  • HeatingOil
  • 24-May
  • USD
  • US10YNote
  • 24-May
  • USD
  • US30YBond
  • 24-May
  • USD
  • BrentOil
  • 24-May
  • USD
 • Dụng Cụ
 • Roll over date
 • Currency
 • Automatic Rollover Differences
  • France40
  • 10-May
  • EUR
  • 2.5
  • Amsterdam25
  • 10-May
  • EUR
  • -43
  • Spain35
  • 10-May
  • EUR
  • 21
  • Oil
  • 17-May
  • USD
  • VIXX
  • 17-May
  • USD
  • GER10YBond
  • 31-May
  • EUR