Gap beats on revenue

March 04, 2022
Gap beats on revenue

The iconic fashion retailer posted fiscal Q4 2021 results that didn't come in as expected

Gap announced that revenue came in 2% higher at $4.5 billion compared to last year's figures, topping the $4.49 billion estimates. However, it remained down 3% from the pre-pandemic levels, partially due to ongoing and planned store closures. At the same time, it posted an adjusted loss per share of 2 cents versus the 14 cents expected.


Same-store sales – a metric that tracks revenue at retail stores that have been open for at least a year – grew 3% year-over-year.


Supply chain disruptions remain an issue for the retailer, but Gap expects shipping issues to improve. According to CEO Sonia Syngal, the company went through near-term trouble during fiscal Q4 that "muted" the overall performance. However, she expects the delivery times of inventory shipments to improve as the company diversified its port exposure and shifted business to Eastern and Southern ports.


For the future, Gap sees the first-quarter revenue declining more than anticipated by analysts on a year-on-year basis. By the end of the first quarter, inventories are seen in the mid-20% range. For 2022, the adjusted EPS is seen between $1.85-$2.05.

At the moment of writing, Gap's stock price was trading 7.16% higher.


Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Gap
arrow
gap chart