Goldman Sachs and EQT AB expand in the medical sector

July 06, 2021
Goldman Sachs and EQT AB expand in the medical sector

The week begins with news about a new acquisition

Goldman Sachs Group’s investment arm and the Swedish private equity firm EQT AB revealed they would buy Parexel International – a clinical research company – from Pamplona Capital Management for $8.5 billion, including debt.

According to Bloomberg, Parexel drew interest from about ten parties, including various private-equity firms and drug distributor AmerisourceBergen. The company was founded in 1982, and it’s headed by Jamie Macdonald, a former adviser to EQT. He will remain chief executive after the deal closes.

For Goldman Sachs, this is not the first investment in the medical field. Its Asset Management oversees, among others, a manager of optometry services it purchased in 2019 and Datavant – a health care data-management company it invested in last month. The arm has roughly $2 trillion under management.

EQT oversees $79 billion in assets and focuses on real estate, technology, infrastructure, and healthcare.

Source: thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

GoldmanS
arrow
goldmans chart
AmerisourceBergen
arrow
amerisource chart