AutoZone posts stronger-than-expected profit & sales

May 25, 2021
AutoZone posts stronger-than-expected profit & sales

One of the largest US retailers of aftermarket automotive parts and accessories posted third-quarter figures surpassing the consensus

AutoZone's EPS came in at $26.48 on revenues of $3.65 billion. Both figures topped last year's numbers. Earnings were $14.39, while revenue-wise, it reported $2.78 billion. Commercial and do-it-yourself businesses drove the surges.

The Tennessee-based company's domestic same-store sales went up 28.9%, while inventory rose 5.1%. The increases were due to the new stores and better product range.

According to Bill Rhodes, chairman, president, and chief executive, "We intend to accelerate our Company's historical Commercial growth rate as we increase our penetration in this market."

At the moment of writing, AutoZone stock price is trading 0.11% higher, at $1,450 apiece. Since the beginning of the year, its stock price went up 22%, USA500 rose 12%.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Autozone
arrow
autozone chart
USA500
arrow
usa500 chart